Vedtægter for Divisionsforeningen Håndbold

 

§ 1. Navn og medlemmer

Foreningens navn er: Divisionsforeningen Håndbold.

Divisionsforeningen Håndbold er en frivillig sammenslutning af danske elite håndboldklubber.

Alle hold i håndboldligaerne og 1. division kan optages som medlem i Divisionsforeningen Håndbold, og anses som medlemmer indtil man rykker ud af 1. division eller opsiger medlemskabet. Udmeldelse skal ske senest 1. august forud for en ny sæson.

 

§ 2. Formål

Divisionsforeningen Håndbolds formål er at fremme elitehåndbold i Danmark.

Divisionsforeningen Håndbold skal varetage medlemmernes interesse i videst muligt omfang, og formidle et fast samarbejde blandt medlemsklubberne.

Divisionsforeningen Håndbold skal sikre sig størst mulig indflydelse og repræsentation i dansk og international håndbold.

 

§ 3. Medlemsforpligtelser

Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde Divisionsforeningen Håndbolds vedtægter.

Divisionsforeningen Håndbold kan repræsentere medlemsklubberne officielt i forhold til alle udenforstående interessenter såsom:

 • Medier
 • DHF
 • EHF
 • IHF
 • Spillerforening
 • Kommercielle partnere
 • Offentlige myndigheder

Som en del af Dansk Håndbold Forbund, i henhold til Dansk Håndbold Forbunds love og reglementer, er Divisionsforeningen Håndbold underkastet de for Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser, herunder medlemskab af Danmarks Idræts- Forbund.

En medlemsklub er forpligtet af de aftaler Divisionsforeningen Håndbold indgår med tredjemand i henhold til vedtægterne.

De enkelte medlemmers individuelle eller fælles ejede medierettigheder og andre kommercielle rettigheders afståelse samt indgåelse af overenskomst med Spillerforeningen/spillernes repræsentanter forudsætter dog forudgående skriftlig tiltræden fra det enkelte medlem.

 

§ 4. Kontingent

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på det ordinære årsmøde.

 

§ 5. Bestyrelse

Divisionsforeningen Håndbold ledes af en bestyrelse bestående af en formand samt indtil 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Der kan på Årsmødet vælges yderligere op til 2 suppleanter.

På det ordinære årsmøde vælges i lige år formand, der således vælges for en 2-årig periode.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sker det for den resterende periode, som det udtrådte bestyrelsesmedlem måtte have tilbage.

For at være valgbar skal en person være tilknyttet en medlemsklub enten i et ansættelsesforhold eller som siddende i en medlemsklubs bestyrelse. Ønsker en klub at opstille en person uden den nævnte tilknytning, skal dette gøres skriftlig og med skriftlig opbakning fra mindst to andre medlemsklubber.

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen kan bestyrelsen antage en direktør. Stillingsbeskrivelse og forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen har mandat til at foretage driftsorganisatoriske ændringer i Divisionsforeningen Håndbold.

Skriftlig afstemning skal gennemføres ved valg af formand og bestyrelse, hvis blot én af medlemsklubberne eller et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Hvis et valgt bestyrelsesmedlems klubs medlemskab af Divisionsforeningen Håndbold ophører, udtræder denne af bestyrelsen. Udtræden sker på tidspunktet for medlemskabets ophør.

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem mister sin tilknytning til en medlemsklub, udtræder denne af Divisionsforeningens bestyrelse. Udtræden sker senest i forbindelse med førstkommende årsmøde.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet udpeger bestyrelsen:

 • Næstformand
 • Repræsentant samt en suppleant for denne til Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse
 • Medlemmer af Dansk Håndbold Forbunds stående udvalg

Divisionsforeningen Håndbolds formand er medlem af Dansk Håndbold Forbunds Udvalg for Professionel Håndbold.

Divisionsforeningen Håndbolds bestyrelses arbejde reguleres af Forretningsorden for Divisionsforeningen

Håndbolds bestyrelse, der nærmere fastlægges af bestyrelsen.

 

§ 6. Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen træffer blandt andet afgørelse om Divisionsforeningen Håndbolds indgåelse af aftaler med tredjemand, nedsættelse af forhandlingsgrupper, driftsorganisatoriske ændringer i Divisionsforeningen Håndbold herunder dispositioner vedrørende Divisionsforeningen Håndbolds økonomiske midler.

Bestyrelsens beslutninger træffes i henhold til vedtægterne og forretningsorden for Divisionsforeningen Håndbolds bestyrelse.

 

§ 7. Prokura

Divisionsforeningen Håndbold forpligtes i den daglige drift ved underskrift af formand eller direktør.

 

§ 8. Årsmødet

Årsmødet er Divisionsforeningen Håndbolds højeste myndighed.

Hver medlemsklub kan lade sig repræsentere med indtil to repræsentanter. Hver medlemsklub råder imidlertid udelukkende over én stemme pr. hold i Ligaen og 1. division.

Stemmeret kan ikke udøves pr. brev, og stemmeret kan ikke overføres til anden forening ved fuldmagt.

Årsmødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel. På hvert årsmøde vælges en dirigent og stemmetæller.

I indkaldelsen skal fremgå tid og sted for afholdelsen af årsmødet. På hvert årsmøde besluttes tid og sted for næstkommende ordinære årsmøde.

Såfremt bestyrelsen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde årsmødet, som et virtuelt møde, kan dette ske. Efter navneopråb skal deltagerne i det virtuelle møde anses for personligt fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 på Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde skal foreligge på Divisionsforeningen Håndbolds officielle adresse senest 2 uger før årsmødets afholdelse.

Alle medlemsklubber modtager senest én uge før årsmødets afholdelse de forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 på Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde.

Til vedtagelse af forslag på årsmødet kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemsklubber.

Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemsklubber stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer.

Vedtagelse af Divisionsforeningen Håndbolds opløsning kan kun ske, når mindst 3/4 af medlemsklubberne er mødt til årsmødet, og at opløsningen vedtages med mindst 5/6 af de på årsmødet afgivne stemmer, blanke stemmer inklusive.

Vedtages opløsning af Divisionsforeningen Håndbold men ikke med tilstrækkeligt flertal eller der ikke er tilstrækkeligt fremmøde, kan forslaget vedtages på ekstraordinært årsmøde, der indkaldes 14 dage herefter med 14 dages varsel. På dette ekstraordinære årsmøde kan opløsning vedtages med 5/6 af de fremmødte medlemsklubber.

Er årsmødet hvor Divisionsforeningen Håndbolds opløsning behandles ikke beslutningsdygtigt, indkaldes der til et ekstraordinært årsmøde, hvor Divisionsforeningen Håndbolds opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

I tilfælde af Divisionsforeningen Håndbolds opløsning tilfalder eventuel formue Divisionsforeningen Håndbolds medlemsklubber.

Der skal føres referat fra årsmødet. Referatet fra årsmødet skal underskrives af referent og dirigent.

 

§ 9. Valg af repræsentanter til DHF’s repræsentantskab

Bestyrelsen i Divisionsforeningen Håndbold skal hvert år udpege 7 repræsentanter, der sammen med formanden skal repræsentere Divisionsforeningen på DHFs Repræsentantskabsmøde. Alle medlemsklubber må indsende emner til denne udpegning.

Bestyrelsen skal offentliggøre listen af repræsentanter senest 4 dage inden repræsentantskabsmødet.

 

§ 10. Dagsorden til ordinært årsmøde

Årsmødet afholdes hvert år i andet kvartal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Aflæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 10. Fastsættelse af mødested / område for næste årsmøde
 11. Eventuelt

 

§ 11. Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde indkaldes når,

 1. et flertal i bestyrelsen ønsker det,
 2. mindst 1/6 af medlemsklubberne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet, eller
 3. ekstraordinært årsmøde er påkrævet i henhold vedtægternes § 7 for så vidt angår Divisionsforeningen Håndbolds opløsning.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæring herom, og i øvrigt med 14 dages varsel for så vidt angår pkt. 1 og 3.

Med indkaldelsen skal følge dagsorden.

Såfremt bestyrelsen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde det ekstraordinære årsmøde som et virtuelt møde, kan dette ske. Efter navneopråb skal deltagerne i det virtuelle møde anses for personligt fremmødte.

 

§ 12. Klubmøde

Klubmøder kan indkaldes efter behov enten fysisk eller virtuelt.

Klubmøder kan indkaldes af bestyrelsen eller efter anmodning fra 1/6 af medlemsklubberne.

Klubmøder bør indkaldes med 14 dages varsel, hvor dagsorden med relevante bilag medsendes.

På klubmødet drøftes de forhold bestyrelsen eller medlemmerne fremsætter ønske om.

Der kan kun træffes beslutninger af vejledende karakter.

Hvis der på klubmødet skal træffes beslutning med bindende virkning for medlemmerne, skal medlemmerne indkaldes med mindst 14- dages varsel. Ved indkaldelsen skal det tydeligt fremgå hvilket/ hvilke punkter der med bindende virkning for medlemmerne skal træffes beslutning om.

Skal der ske afstemning på et klubmøde gælder samme regler som i § 8.

 

§ 13. Regnskab og revision

Divisionsforeningen Håndbolds regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

På ethvert ordinært årsmøde vælges blandt medlemsklubberne en revisor for 2 år. Revisoren er ulønnet.

Årsmødet kan bestemme, om der skal vælges en lønnet revisor i stedet for eller sammen med den blandt medlemsklubberne valgte revisor.

 

§ 14. Sanktioner

Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde Divisionsforeningens vedtægter.

Et medlems manglende overholdelse af vedtægterne kan medføre sanktion.

Et medlems manglende kontingentbetaling medfører sanktion, når kontingent ikke er betalt efter påkrav fra Divisionsforeningens bestyrelse.

Sanktioner kan bestå af bøder eller eksklusion af Divisionsforeningen Håndbold.

Bestyrelsen fastsætter disse sanktioner.

Et medlem har ret til at indbringe en sanktion for det førstkommende årsmøde.

 

Vedtaget på årsmødet den 22. marts 2021

 

Som dirigent:

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 17. januar 1976 i Odense ( B. 1909’s Klubhus) og er siden ændret flere gange på DF’s årsmøder således:

Ændret på årsmødet den 30. april 1978.

Ændret på årsmødet den 9. maj 1981.

Ændret på årsmødet den 20. april 1985.

Ændret på årsmødet den 20. maj 1989.

Ændret på årsmødet den 9. maj 1992.

Ændret på årsmødet den 15. maj 1993.

Ændret på årsmødet den 28. maj 1994.

Ændret på årsmødet den 24. maj 1997.

Ændret på årsmødet den 6. juni 1998.

Ændret på årsmødet den 24. maj 2003.

Ændret på årsmødet den 3. juni 2006.

Ændret på årsmødet den 8. juni 2013.

Ændret på årsmødet den 4. juni 2016.

Ændret på ekstraordinært årsmøde den 22. marts 2021